TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması 

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Soy bağı
Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Doğum yeri
Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

 

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için aranan şartlar
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
d) İyi ahlak sahibi olmak,
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
şartları aranır.
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması
Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.
a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden Kanunun 21 inci maddesinde öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması
Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması
Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması
Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

 Türk Soylu Yabancılar

2527 Sayılı
Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe
yapabilmelerine,kamu,özel kurum,kuruluş veya işyerlerinde
çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun ile bu kanunun uygulamasına ilişkin
yönetmelik hükümleri uyarınca,Genel Müdürlüğümüzde yabancı uyruklulara ait
nüfus kütüğü tutulmaktadır.

Bu kanun ve
yönetmelik hükümlerine tabii olan Türk soylu yabancılar,yabancı nüfus
kayıtlarını tesis ettirmekle yükümlüdürler.

Türk soylu
yabancıların,nüfus kütüğüne kayıtlarının yapılabilmesi için ikamet ettikleri
yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü veya İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat
etmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla
hazırlanmış bulunan bildirim formları ilgililerin ellerindeki belgelere göre
(pasaport,kimlik,evlenme cüzdanı) doldurularak imza edildikten sonra;

1-İl Emniyet
Müdürlüğü’nce düzenlenmiş bulunan ikamet tezkeresi fotokopisi (noter tasdikli),

2-Pasaport
fotokopisi (noter tasdikli),

3-Diploma
fotokopisi (noter tasdikli) yabancı ülkelerden alınmış ise denklik belgesi,

4-Türk soylu
belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği),

5-Evli ise
evlenme cüzdanı fotokopisi (noter tasdikli),

6-Kimlik
için iki adet fotoğraf,

eklenerek
doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilir.

Nüfus
kayıtları yapıldıktan sonra kendilerine verilmek üzere düzenlenen “Yabancılara
Mahsus Kimlik Belgesi” ilgili Valiliğe gönderilmektedir.

Nüfus
kütüğüne kayıt edilen yabancılar medeni ve şahsi hallerinde meydana gelecek her
türlü değişiklikleri Nüfus Müdürlükleri’ne bildirmek zorundadırlar.

Yabancılar
kendilerine daha önce verilen “Yabancılara Mahsus Kimlik Belgesi”’nin süresinin
sona ermesi veya diğer nedenlerle yenilenmesi için,ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne
bir dilekçe ile müracaat ederek durumlarının incelenmesi talebinde
bulunabilirler.

Bu nedenle
dilekçeye;

1-Süresi
uzatılmış ikamet tezkeresinin noter tasdikli suretinin ,

2-Eski
kimlik belgesinin,

3-İki adet
fotoğrafının,

eklenerek
gönderilmesi gerekmektedir.

Türk soylu
yabancılara ait nüfus kayıtları,kişinin Türk vatandaşı olduğuna bir karine
teşkil etmemekte ve vatandaşlık için bir hak doğurmamaktadır.

 

 

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR